• ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA POLSKIEGO  „LEKTUROWE LOVE”

            W roku szkolnym 2020/2021 odbywają się zajęcia rozwijające z języka polskiego. dla klasy 6. Są one jest odpowiedzią na potrzebę wzrostu i upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

            Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzanych diagnoz z języka polskiego w szkole podstawowej można zauważyć, że uczniowie niechętnie sięgają po lektury szkolne. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z języka polskiego jest potrzeba zachęcania do czytania odpowiednio dobranej lektury wynikającej z tematyki i potrzeby ucznia.

 

Cel główny:

Głównym celem programu jest popularyzowanie czytelnictwa, stałe rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką
i czasopismem, poszerzanie zakresu wiadomości o otaczającym ucznia świecie, wzbogacanie czynnego słownika, ćwiczenie techniki czytania, wyrobienie umiejętności wyboru, oceny książki, zachęcenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności.

  1. Rozbudzanie chęci i motywacji do nauki.
  2. Kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych.
  3. Kształcenie samoistne.
  4. Oddziaływanie terapeutyczne lektury.

 

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego „Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty z języka angielskiego”

KL VIII 2020/2021

Cel zajęć:

 • Utrwalenie wiadomości poznanych na lekcjach
 • Poznawanie i ćwiczenie strategii egzaminacyjnych
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Utrwalanie i poszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki

Sposób pracy, metody i techniki:

 • Praca indywidualna, w parach i grupowa
 • Metoda komunikacyjna, audiowizualna, audiolingwalna
 • Gry językowe

 

 •  Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas IV i V – Wspólnie uczmy się angielskiego- Let’s learn English together. 2020/2021

Cele zajęć:

– utrwalanie i poszerzanie wiedzy z języka angielskiego zgodnie z podstawą programową,

– zyskanie umiejętności posługiwania się najczęściej używanymi programami komputerowymi,

– umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie,

– umiejętność wybierania najważniejszych informacji,

– zachęcanie uczniów do współpracy i wzajemnej pomocy w nauce języka angielskiego,

-uświadomienie uczniom jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu,

– tworzenie bazy najważniejszych informacji z języka angielskiego dla innych uczniów ze szkoły,

– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

– wymiana korespondencji z uczniami z uczniami z Tajwanu w języku angielskim.

  Metody i formy:

Nauczyciel realizuje zadania:

– wyjaśnia uczniom zasady korzystania z komputerów, Internetu,

– przestrzega przed zagrożeniami internetowymi,

– rozdziela pracę uczniom

– sprawdza opracowane przez uczniów materiały,

– pomaga przy tworzeniu listów do zagranicznych znajomych,

Uczeń realizuje zadania:

– tworzy na zajęciach materiały dydaktyczne wyznaczone przez nauczyciela,

– dba o staranność i wygląd materiałów dydaktycznych,

– tworzy zadania testowe do opracowanych przez siebie materiałów,

– na bieżąco przekazuje opracowane materiały do sprawdzenia nauczycielowi.

 

 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II i III

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i mają na celu: promowanie języka angielskiego wśród dzieci, podnoszenie motywacji do nauki języka obcego poprzez zabawową, zintegrowaną formę zajęć, rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, stosowanie zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych.

Uczniowie poprzez aktywny udział w zajęciach poznają słownictwo w języku angielskim związane z ich otoczeniem (słownictwo dotyczy: własnej osoby, rodziny, ubrań, części ciała, zwierząt, kolorów, liczb, zabawek itp.), mają możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim, rozwijają możliwości słuchowe, wzbogacają sprawności komunikacyjne z dominacją rozumienia ze słuchu, kształtują umiejętność zapamiętywania, rozwijają swoją pamięć, recytują wierszyki, rymowanki, śpiewają piosenki, doskonalą umiejętność współpracy w grupie i w zespole, wzmacniają wiarę we własne siły.