Realizowane innowacje

Język angielski furtką do naszej przyszłości

Adresatami innowacji są uczniowie klasy II i III. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Niniejsza innowacja ma na celu rozszerzenie wiedzy z języka angielskiego, poznawanie literatury w języku angielskim i zachęcenie uczniów do jej czytania.  Kierując się założeniami zawartymi w podstawie programowej przedmiotu język angielski dla I etapu edukacyjnego, gdzie w zalecanych warunkach i sposobie realizacji jest organizowanie dzieciom pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego, obserwując uczniów podczas lekcji, rozmawiając z nimi i ich rodzicami pojawił się pomysł podjęcia w szkole działalności innowacyjnej i opracowania programu dotyczącego nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. W młodszych grupach wiekowych dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem uczą się słownictwa, wierszyków, piosenek oraz rymowanek poprzez zabawę. Zdając sobie sprawę jak duży wpływ ma czytanie literatury obcej na rozwój i poznawanie nowego słownictwa zostało włączone w innowację czytanie literatury w języku angielskim.

Treści obejmują zakres słownictwa i struktur gramatycznych zgodnych z nową podstawą programową i będą się pokrywać z treściami realizowanymi podczas zajęć lekcyjnych. Decyzje związane z rozszerzeniem treści, podejmowane będą na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego oraz stopnia opanowania materiału podstawowego. Treści poruszane na zajęciach będą szczególnie bliskie dziecku, będą związane z nim samym, jego środowiskiem i otoczeniem.

Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień:

 • Przedstawianie siebie i innych.
 • Ja i moja rodzina.
 • Kolory.
 • Liczby.
 • Alfabet.
 • Kształty.
 • Zabawki i przybory szkolne.
 • Zwierzęta.
 • Produkty żywnościowe i posiłki.
 • Codzienne czynności.
 • Pogoda.
 • Ubrania.
 • Moje zainteresowania i upodobania.
 • Pomieszczenia w domu.
 • Środki transportu.
 • Sport.
 • Szkoła.
 • Uczucia i emocje.
 • Pory roku i kalendarz.
 • Tradycje i zwyczaje świąteczne.

Podczas zajęć wykorzystywane będą: bajki do czytania w języku angielskim, piosenki Super Simple Songs, piosenki z książek różnych wydawnictw językowych, flashcards, własne pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, książki, płyty CD, tablica interaktywna. 

Innowacja pedagogiczna „Porusz umysł”

Adresatami innowacji „Porusz umysł” są chętni  uczniowie klasy IV-V. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnychraz w tygodniuInnowacja ma na celu szerzenie idei logicznego myślenia z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w szkole oraz integrowaniu informacji z różnych źródeł. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do podejmowania dodatkowych działań,  rozwiązywania  zagadek logicznych, zadań szaradziarskich. Uczestnicy innowacji:

 • poznają sposoby odkrywania prawidłowości logicznych i matematycznych,
 • poznają powiązania matematyki z innymi przedmiotami,
 • dostrzegą użyteczną stronę matematyki,
 • rozwiną swoją samodzielność poznawczą oraz kreatywność,
 • przećwiczą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
 • nauczą się opracowywać informacje i prezentować je w różnych formach,
 • przeprowadzą dwa projekty edukacyjne „łamacze szyfrów” oraz „kryptarytmy czyli kogut +kura =jajko”
Innowacja pedagogiczna "Podróże z Groszkiem"
 
Innowacja ta skierowana  jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Trudny temat jakim jest orientacja na mapie i poznanie regionów swojej ojczyzny może odnieść pożądany sukces, jeśli zostanie przedstawiona dziecku w odpowiedniej formie, adekwatnej do wieku rozwojowego i jego możliwości. Dziecko spontanicznie i aktywnie odkrywa nieznany mu świat. Zaproponowana forma zabawy poznawczej uwzględnia kontekst społeczny, bowiem nowa sytuacja wyzwala w dziecku inne emocje i przeżycia. Postanowiłam dzieciom przybliżyć temat piękna naszej ojczyzny, jej różnorodność przyrodniczą, kulturową i architektoniczną, wzbudzić zainteresowanie podróżami oraz poczucie przynależności do tej kultury.

Drukuj