Get Adobe Flash player

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Imieniny: Julii Danieli

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

DLA RODZICÓW

KOMUNIKAT

Na stronie http://www.kuratorium.krakow.pl/ w zakładce: Dyrektorzy szkół i placówek wybrać: Ewaluacje, następnie: Raporty z ewaluacji od roku szk. 2013/2014 i znaleźć na liście szkołę./raport w pliku PDF/

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAŃKOWEJ

W dniu 8.09.2016 roku podczas zebrania ogółu rodziców w tajnym głosowaniu wybrano nową Radę Rodziców:

Przewodnicząca: Ewelina Olchawa

Zastępca: Zofia Jarosz

Skarbnik: Małgdalena Gwiżdż

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano po jednym przedstawicielu oddziałów klasowych: 

   „0" - Kinga Sikora

      I  - Pani Beata Lipińska

      II -  Pani Krystyna Pajor

     III - Pani Zofia Jarosz

     IV - Pani Dorota Kołodziej

      V -  Pani Małgorzata Rosiek

     VI - Pani Małgorzata Kołodziej

 VII  - Pani Agata Orzechowska

 REGULAMIN

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAŃKOWEJ

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów, działającą w Szkole Podstawowej w Stańkowej. 

CELE I ZADANIA RADY  RODZICÓW

Par.1.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. Szczególnym celem RR jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. Zadaniem RR jest w szczególności: pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów lub trudności, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły oraz Szkolnego zestawu podręczników szkolnych. Opinia Rady Rodziców wyrażona słownie na zebraniu Rady Rodziców zostaje zapisana w protokole z zebrania. Opiniowany dokument może zostać również podpisany przez przewodniczącego Rady Rodziców.

Par. 2.

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW

 Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców i Rady Rodziców jest zebranie rodziców klas. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, którzy wchodzą w skład rady rodziców. Na plenarnym zebraniu Rada Rodziców wybiera spośród członków rady rodziców prezydium: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do 30 września ostatniego roku kadencji.

Par. 3.

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW JEJ ORGANY

Uchwały podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu RR. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum ustala przewodniczący. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Za protokolarz RR i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

Par.4.

Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę ustną lub pisemną. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

Par. 5

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW

Plenarne zebranie sprawozdawcze odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez prezydium RR.
Zebranie plenarne może być zwoływane na wniosek klasowych RR, co najmniej połowy klas w szkole, na wniosek dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej  złożony w prezydium RR.
Na posiedzenia prezydium RR zaprasza się dyrektora szkoły, a także inne osoby. Prezydium obraduje nie rzadziej niż 4 razy w roku.

Par. 6

ZASADY  GROMADZENIA I WYDATKOWANIA  FUNDUSZY RR

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspierania statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: ze składek rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, z dochodowych imprez organizowanych przez RR dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły. Wysokość składki ustała się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium RR. Zebranie plenarne ustala także, czy składkę opłaca się od każdego dziecka, czy od rodziny. Składka jest jednak dobrowolna. Środki pochodzące ze składek są wydatkowane wyłącznie na następujące cele: pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, np. Choinka noworoczna, Mikołajki, Dzień Rodzin, konkursy przedmiotowe, sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów,
Nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji przychodów i rozchodów czuwa skarbnik Rady Rodziców.

Par. 7

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:

W przypadku konfliktu RR z innymi organami szkoły – prezydium rady ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę.
Działalność Rady Rodziców nie może być sprzeczna z postanowieniami prawa oświatowego.

Par. 8

Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie Rady Rodziców.

Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców przy

Szkole Podstawowej

w Stańkowej

33-314 Łososina Dolna

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
Stańkowa, dn. 6.09.2013 r.