Get Adobe Flash player

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Imieniny: Julii Danieli

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

DOKUMENTY

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAŃKOWEJ

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
CELE PLANU WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI
1. Pobudzanie zainteresowania rodziców życiem ich dzieci. Pogłębianie wiedzy rodziców na temat tego, co dzieje się w szkole i jakie zadania stawia się przed dzieckiem na danym etapie edukacji.
2. Zmiana świadomości pedagogicznej rodziców.
3. Wywołanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę.
4. Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami.
5. Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy i szkoły.
W toku bezpośredniej realizacji zadań w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także tworzenia optymalnych warunków dla procesu edukacyjnego w szkole i domu rodzinnym współpraca szkoły i rodziców może przejawiać się w następujących formach:
Zadanie 1. 
DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE UCZNIÓW
- Diagnozowanie ewentualnych deficytów rozwojowych i kontaktowanie rodziców z właściwymi instytucjami: realizują wychowawcy.
Zadanie 2.
OPIEKA NAD DZIEĆMI O NISKIM STATUCIE MATERIALNYM
- Kierowanie rodziców do instytucji pomagających w rozwiązywaniu problemów socjalnych(OPS): realizują wychowawcy
- Pomoc finansowa dla rodzin w postaci stypendium: realizują wychowawcy i 
Zadanie 3.
WSPOMAGANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY
- Pomoc rodziców w przygotowaniu dzieci do zajęć: realizują rodzice, wychowawcy i nauczyciele
- Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej w domu: realizują rodzice, wychowawcy i nauczyciele
Zadanie 4.
PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA
- Uświadamianie rodzicom podczas spotkań z wychowawcą o istniejących zagrożeniach (narkotyki, papierosy, przemoc, grupy nieformalne): realizują wychowawcy, nauczyciele i rodzice
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych-profilaktycznych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: realizują nauczyciele
- Współpraca nauczycieli i rodziców w planowaniu i organizowaniu wycieczek szkolnych, imprez, wyjazdów jako form spędzania czasu wolnego dzieci: realizują nauczyciele i rodzice
Zadanie 5. 
REMONTY I WIZERUNEK SZKOŁY
- Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych - remonty w ramach budżetu szkoły, pomocy rodziców, pozyskiwana sponsorów oraz funduszy z projektów: realizują nauczyciele i dyrektor
Zadanie 6. 
ZAPOZNANIE Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
- Zapoznanie rodziców z WSO, dokumentami dotyczącymi kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów: realizują wychowawcy i nauczyciele przedmiotów
- Zapoznanie rodziców z procedurą postępowania w przypadku egzaminu poprawkowego: realizują wychowawcy
- Prezentacja wymagań programowych z każdego przedmiotu: realizują wychowawcy i nauczyciele przedmiotów
Zadanie 7. 
STWARZANIE OKAZJI DO OBSERWACJI SWOJEGO DZIECKA W SZKOLE
- Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych: realizują wychowawcy i rodzice
- Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców: realizują wychowawcy i dyrektor.
 
 
WSPÓŁPRACA  Z KOMISARIATEM POLICJI W TĘGOBORZY
Współpraca obejmuje różne dziedziny kontaktów wynikające z pracy wychowawczej i profilaktycznej.
Są to spotkania, których tematem jest :
· przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową,
· współpraca w zakresie przeprowadzania egzaminu praktycznego na kartę rowerową,
· przekazywanie informacji na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,
· rozwiązywanie problemów związanych z niewłaściwym zachowaniem się oraz przekazywanie informacji na temat konsekwencji tych zachowań.
 
 
WSPÓŁPRACA Z OPS W ŁOSOSINIE DOLNEJ
Przekazywanie informacji o zauważonych potrzebach uczniów i rodziców.
Zwalnianie uczniów ze składek czy opłat.
Organizowanie pomocy materialnej i innej według potrzeb.
 
WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ
Potrzeba niesienia pomocy potrzebującym jest najważniejsza, szczególnie dla naszej szkoły, która realizuje misję opartą na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. W sposób szczególny wspiera nas w tych działaniach Ksiądz Proboszcz, który dzieli się wiedzą na temat potrzeb pomocy i sam włącza się  w ich realizację. Nauczyciel religii i jednocześnie opiekun Szkolnego Koła Caritas wspólnie z księdzem i nauczycielami organizuje formy pomocy, jak również przekazuje informacje nauczycielom, którzy angażują do działania zarówno uczniów jak i rodziców.
Najważniejsze zadania i podejmowane akcje:
1.Organizacja „Spotkań młodzieży”,
2.Przygotowywanie przedstawień: „Jasełka”, „Misteria” itp.
3.Działalność Szkolnego Koła Caritas.
1. Dziewczęca Służba Maryjna.
2.Liturgiczna Służba Ołtarza. 
 
 EFEKTY
- rozwijanie wrażliwości  na ubóstwo i potrzeby innych,
- pobudzanie do niesienia pomocy chorym,
- rozwijanie właściwej  postawy wobec innych.