Get Adobe Flash player

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Imieniny: Julii Danieli

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAŃKOWEJ
  
MISJA SZKOŁY
Dziecko aktywne w środowisku.
 
WIZJA SZKOŁY
Istniejemy po to, by w oparciu o wartości chrześcijańskie i patriotyczne przygotować dzieci do aktywnego i twórczego życia w środowisku.
 
 
Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:
·         Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1
·         Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40
·         Podstawa Programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.
·         Statut szkoły
 
Naczelny cel wychowania, zadania szkoły i nauczycieli, metody i formy pracy.
 
Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Najważniejszą funkcję w wychowaniu człowieka pełni dom rodzinny, w którym kształtuje się jego charakter i system wartości. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci . Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości , dyscypliny i szacunku dla innych. Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie powinni omijać, to:
·         pomoc uczniom w uzyskaniu odpowiedniej postawy etycznej i hierarchizowaniu wartości;
·         pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca:
1.    w rodzinie,
2.    w grupie koleżeńskiej,
3.    społeczności szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej,
·         kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości.
 
Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego
 
1.    Wychowanie zgodne z ogólnie  przyjętym systemem wartości, np.:
·         szacunek do innych i do siebie,
·         uczciwość,
·         kultura osobista,
·         odpowiedzialność,
·         tolerancja,
·         patriotyzm,
·         przyjaźń
 
2.    Opieka wychowawców nad fizycznym , psychicznym i intelektualnym rozwojem wychowanków. Szkoła stwarza warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu przez:
·         wpajanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
·         promowanie zdrowego stylu życia
·         zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
·         wskazanie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły,
·         realizacja zagadnień z wychowania komunikacyjnego.
 
3.    Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych .
4.    Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
5.    Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
6.    Uspołecznienie uczniów i stworzenie im dogodnych warunków do pracy w samorządzie uczniowskim.
7.    Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych.
 
Zadania nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w proces wychowania

 1. Stwarzanie sytuacji, w której uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie.
 2. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej.
 3. Zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych.
 4. Świadome działanie mające na celu wykreowanie wzorca osobowego ucznia Szkoły Podstawowej w Stańkowej.
 5. Uczeń:
 6. Wyposażony jest w rzetelną wiedzę i umiejętności
 7. Przestrzega praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły,
 8. Przestrzega norm wypracowanych przez Radę Pedagogiczną:

a)    jest kulturalny wobec rówieśników i dorosłych,
b)    z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły,
c)    używa form grzecznościowych w kontaktach z innymi,
d)    wypełnia sumiennie powierzone mu funkcje,
e)    wypełnia polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły,
f)     szanuje tradycje i kulturę własnego narodu oraz innych kultur,
g)    jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje,
 
   5. Uświadomienie rodzicom istoty czynnego udziału w procesie wychowania:
·         Zainteresowanie postępami edukacyjnymi dzieci i ich postępowaniem w szkole,
·         Dostrzeganie pierwszych oznak problemów, szybkie reagowanie na trudną sytuację,
·         Aktywna współpraca ze szkołą w zakresie obowiązków Rady Rodziców oraz aktywny udział w życiu szkoły,
 
Plan działań wychowawczych
           
Cele ogólne:
1.    Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
2.    Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.
3.    Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.
4.    Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się w świecie.
5.    Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
 
PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE

Cel wychowania

Efekty działań wychowawczych

Uczeń potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać

Uczeń:

 • ma poczucie przynależności do klasy,
 •  współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy.
 •  otacza opieką najmłodszych uczniów
 • dostosowuje się do norm i przestrzega je

 

Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi

Uczeń:

 • postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania,
 • szanuje siebie, młodszych,  rówieśników i dorosłych,
 • zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

Uczeń ma poczucie własnej wartości, wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi zachować się w  sytuacjach trudnych

Uczeń:

 • dostrzega swoje mocne i słabe strony,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami i problemami,
 • odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych,
 • potrafi zaprezentować siebie w grupie

 

Uczeń rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym

Uczeń:

 • akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa,
 • jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 • doświadcza uczuć i potrafi je nazwać,
 • potrafi nazwać i ocenić własne zachowania,
 • określa, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje,
 • rozumie i wyraża potrzebę rozszerzania swoich zainteresowań
 • ma poczucie swoich korzeni –rodzina, środowisko, szkoła..

 

Uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje

Uczeń:

 • potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie,
 • posiada ugruntowaną wiedzę o tym jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich,
 • jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych,
 • podejmuje próby rozwiązywania konfliktów i problemów,
 • potrafi wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby,
 • przyjmuje postawy asertywne

 

Uczeń dąży do określenia swojej tożsamości

Uczeń:

 • rozumie znaczenie : hierarchii wartości”,
 • stara się poznać i rozumieć hierarchię wartości innych ludzi,
 • próbuje odkrywać sens i cel własnego życia,
 • wzbogaca swoją osobowość
 • ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka
 • potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość 

ZADANIA WYCHOWAWCZE

 

Obszar i standardy

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

1. Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy

 • Gry i zabawy integracyjne
 •  Imprezy klasowe, wycieczki.
 •  Uroczystości klasowe i szkolne

Wychowawcy
Dyrektor

2. Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania.

 • Ustalenie zasad współżyciaw klasie lub zespole klasowym.
 • Czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w szkole i poza szkołą
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
 • Wykorzystanie monitoringu w szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom

Wychowawcy
Nauczyciele

3. Uczenie nawyków dobrego zachowania i porozumiewania się z ludźmi

 •  Pogadanki, dyskusje z dziećmi.
 • Zabawy integracyjne.
 • Inscenizacje przygotowane przez uczniów pokazujące właściwe zachowanie się uczniów w różnych sytuacjach.
 • Przykłady pozytywnych wzorców
 • Akcje informacyjne w postaci gazetek, plakatów

Wychowawcy
Nauczyciele
 

4. Poznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji.

 •  Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 • Pogadanki
 • Projekcje filmów.
 • Analiza filmów i spektakli teatralnych

Wychowawcy
Nauczyciele
Dyrekcja

5. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości

 • Tworzenie tablicy pochwał
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych
 • Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym.
„ Każdego można za coś pochwalić”

Wychowawcy
Nauczyciele
Opiekun SU

6.  Kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych i uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami

 •  Pogadanki z wychowawcą.
 • Spotkania z policjantem
 • Prelekcje pielęgniarki szkolnej
 • Program „Owoce w szkole”
 • Higiena jamy ustnej( mycie zębów po drugim śniadaniu i fluoryzacja)
 • Ulotki, filmy, informacje w gazetce szkolnej

Wychowawcy
Dyrekcja

7. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie, odpowiedzialność za środowisko

 •  Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców.
 • Aktywna praca  w Samorządzie Uczniowskim
 • Godziny wychowawcze
 • Lekcje przedmiotowe.
 • Wdrażanie programu „Wychowanie do życia w rodzinie”  w klasach V-VI
 • Zaangażowanie uczniów w Akcje Szkolnego Koła Caritas
 • Udział w akcjach „ Sprzątanie Świata”
 • Udział w akcji „ Zbiórka zakrętek”.
 • Zbiórka zużytych baterii
 • Segregowanie odpadów
 • Zbiórka puszek po napojach
 • Obchody Dni Ziemi

Wychowawcy
Nauczyciele
Opiekun SU
Dyrekcja

8. Tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły, wsi , regionu i państwa.

 •  Udział w ważnych uroczystościach, apelach.
 • Zapoznanie z legendami związanymi z naszą wsią, regionem, państwem.
 • Przestrzegania ceremoniału szkolnego
 • Noszenie przez uczniów stroju „ galowego” podczas ważnych uroczystości

Wychowawcy
Nauczyciele

9. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy, szkoły.
 

 •  Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach.
 • Współudział w tworzeniu programów i planów pracy szkoły
 • Praca własna na rzecz szkoły
 • Możliwość współredagowania  strony internetowej szkoły
 • Prezentacja własnych pomysłów  rodziców.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Wychowawcy
Rodzice
Nauczyciele

11. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w wychowaniu

 •  Pedagogizacja Rodziców – referaty
 • Godziny do dyspozycji rodziców
 • Spotkania z wychowawcą
 • Gazetka dla Rodziców
 • Rozmowy indywidualne

Wychowawcy
Nauczyciele
 

 

  

 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAŃKOWEJ

            Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Stańkowej uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów.
 
Założenia szkolnego programu profilaktyki
Ø  uczulanie na dostrzeganie potrzeb dzieci i dorosłych
Ø  włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań profilaktycznych
Ø  udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym
Ø  stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów
Ø  dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń
Ø  monitorowanie zachowań i przeciwdziałanie tym niekorzystnym.
Ø  Monitorowanie pracy profilaktycznej wszystkich pracowników szkoły
 
Cele szczegółowe programu
Ø  Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią
- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.
- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.
- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.
- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie ( cyberprzemoc, uzależnienia, kontakt z nieznajomymi)
- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź,  pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, klasie szkolnej, boisku szkolnym.
- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: reagowanie w sytuacjach gdy pojawia się problem narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów, picia alkoholu, zachowań agresywnych.
 
Ø  Przestrzeganie przed zachowaniami agresywnymi i przemocą
- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.
- Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.
- Kształtowanie umiejętności asertywnych i zastępowania agresji.
- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.
 
Ø  Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia
            - Propagowanie zdrowego trybu życia.
- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.
 
 
Ø  Profilaktyka uzależnień
- Profilaktyka picia alkoholu, palenia papierosów, narkomanii, lekomanii, uzależnienia od komputera.
- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.
 
Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.
Ø  zwracanie- podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.,
Ø  informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
Ø  obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, picia alkoholu, stosowaniu dopalaczy, narkotyków, innych  środków odurzających  czy niszczenia mienia.
Ø  wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
Ø  dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 
Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.
Ø  diagnozowanie i uwzględnianie  występowania różnic w dojrzałości dzieci na każdym poziomie nauki a w szczególności rozpoczynających edukację szkolną
Ø  pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, dyrektora szkoły,
Ø  wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
Ø  organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 
Zadania profilaktyczne rodziców
Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania
profilaktyczne dla rodziców :
Ø  każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
Ø  rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z Dyrektorem Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom szczególnie dotyczących problemu uzależnień od komputera, alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy, napojów energetyzujących np. red bul.
Ø  rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
Ø  rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.
 
Formy realizacji programu profilaktycznego
Ø  W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów wykorzystuje się:
            a) przedmioty nauczania,
            b) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
            c) zajęcia sportowe,
            d) zajęcia pozalekcyjne,
            e) uroczystości klasowe, szkolne,
            f) imprezy ogólnopolskie i regionalne,
           
Ø  Ewaluacja: ankiety, rozmowy z rodzicami i uczniami. 

L.p.
Zadanie
 Sposób realizacji
Termin
Osoby odpowiedzialne i współpracujące
2
 Rozpoznanie potrzeb pracy profilaktycznej
Diagnozowanie zespołów klasowych. Propozycje pracy profilaktycznej z uczniami oraz strategii prowadzących do poprawienia dyscypliny w szkole.
Przynajmniej raz w semestrze
Wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele, pedagodzy, rodzice
3
Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 
 
Udzielanie pierwszej pomocy.
Zajęcia według planu wychowawcy.
Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy realizowane w każdej klasie.
Spotkania ze Strażą Miejską i przedstawicielami policji w klasach  0 – VI.
Monitorowanie zachowań uczniów podczas pobytu w świetlicy.
Spotkania z ratownikami medycznymi.
Na bieżąco
 
Po ustaleniu
 
 
Cały rok
 
Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele,
rodzice, zaproszeni goście
(policjant, strażak)
 
Kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy
5.
Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 6- letnich
 
 
Diagnoza potrzeb
Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia logopedyczne
Pomoc w odrabianiu lekcji
Monitorowanie funkcjonowania grupy dzieci 6-letnich w warunkach klasowych
Cały rok
Wychowawcy, logopeda,
6.
Motywowanie uczniów do
właściwego zachowania
poprzez przestrzeganie
systemu nagród i kar.
Stosowanie na co dzień wewnątrzszkolnego systemu nagród i kar oraz klasowych reguł i ustaleń.
Cały rok
Dyrekcja, pedagodzy, wychowawcy,
nauczyciele, rodzice
7.
Przeciwdziałanie agresji,
przemocy psychicznej,
wymuszeniom i kradzieżom.
 
Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane w każdej klasie.
Przedstawienia teatralne dotyczące uzależnień.
Spotkania uczniów z Policją nt. „Przestępczość nieletnich i jej prawne konsekwencje”
Spotkania Zespołu Wychowawczego z uczniem i rodzicem.
Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę psychopedagogiczną, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i/lub zespołem ds. profilaktyki i wychowania.
Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie psychoprofilaktyki – uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, czytanie literatury specjalistycznej
Na bieżąco,
w zależności od potrzeb
Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele,
rodzice, Zespół Wychowawczy,
zaproszeni goście  - Policja
8.
Zapobieganie kontaktom
z alkoholem, papierosami,
narkotykami, lekami i innymi środkami odurzającymi.
Zajęcia, pogadanki, prelekcje dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę w ramach godzin  wychowawczych.
Spotkania uczniów kl. V -VI z zaproszonymi gośćmi nt. skutków
uzależnień.
Spotkanie rodziców z zaproszonym gościem dot. narkotyków.
Udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach profilaktycznych.
 
Cały rok
 
 
 
Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele,
pielęgniarka, rodzice, zaproszeni goście
 
9.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań, zielonych szkół.
Pogadanki pielęgniarki szkolnej.
Cały rok
Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele,
pielęgniarka, rodzice
10.
Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi  programami i grami komputerowymi.
Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie,
uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera:
klasy 0 – 3 – „Sieciaki”
klasy 4 – 6 „Cyberprzemoc
Cały rok
 
 
Cały rok
Rodzice
 
 
Wychowawcy,
Nauczyciel informatyki
11.
Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo.
Rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami –
bezpłatne obiady, paczki okolicznościowe, podręczniki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki, wolontariat. Współpraca z RR
Na bieżąco,
w zależności
od potrzeb
Dyrekcja, Zespól Wychowawczy,
wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice, ks. Proboszcz

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań profilaktycznych ustala każdy wychowawca.

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.
Ø  Szczegółową strategię działań profilaktycznych zawiera „Harmonogram działań profilaktycznych”.
Ø  Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Ø  Program profilaktyki poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem  wychowawczym szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb.
Ø  Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.
 

 STRATEGIA DZIAŁAŃ
wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych
wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem
w Szkole Podstawowej w Stańkowej

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych
wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem
została zatwierdzona do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 8 września 2014 roku.
 Podstawa prawna
 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 ze zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109) oraz przepisy wykonawcze w związku z tą ustawą.
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198).
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zmianami).
5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
 
Założenia ogólne
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem obejmuje wszelkie działania wychowawcze, profilaktyczne, edukację prozdrowotną i jest realizowana przez wszystkich pracowników szkoły.
Podmiotem działań w ramach strategii są uczniowie. Szkoła rozwija działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo którzy sporadycznie używają środków odurzających lub substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega w szczególności na:
 1. Systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem;
 2. Informowaniu o narkomanii i jej skutkach;
 3. Współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
 4. Poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków i substancji psychotropowych;
 5. Przygotowaniu nauczycieli do przeciwdziałania narkomanii.
Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli informacji na temat:
 1. Szkodliwości środków lub substancji psychotropowych, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;
 2. Dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
 3. Możliwość rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień;
 4. Skutków prawnych związanych z naruszaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje psychotropowe.
 
Zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane  w szkole na następujących zajęciach:
 
1.   Zajęciach w ramach  form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w szczególności zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych (terapia pedagogiczna, itp.), godzinach z wychowawcą klasy, zajęciach pozalekcyjnych.
2. Zajęciach edukacyjnych w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii i innych uzależnień, edukacji prozdrowotnej, wychowania do życia w rodzinie.
 
SZCZEGÓŁOWA STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH
I INTERWENCYJNYCH

Lp.

Działania wychowawcze

i zapobiegawcze

Sposoby i formy realizacji

Osoby wspierające realizację

Ewaluacja

1

Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Rozpoznawanie potrzeb i zagrożeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom na podstawie ankiet, wywiadów z uczniami, rozmów z rodzicami, wymiany spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami;

Opracowanie i realizacja planów pracy wychowawczej w nauczaniu edukacji wczesnoszkolnej oraz godzin z wychowawcą;

Prowadzenie zajęć UKS, organizacja i udział w  zawodach sportowych,

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań: przyrodniczego, języka angielskiego,matematycznego, plastycznego;

Realizacja projektów i akcji prozdrowotnych i proekologicznych: „Dzień Ziemi”, „Owoce w szkole”, konkursy plastyczne,

spotkania ze specjalistami:, psychologiem,

Dyrektor,

Koordynator projektu „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń . wychowawcy klas,

 Nauczyciele przedmiotów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego

Ankiety, wywiad, rozmowy z uczniami i rodzicami,

2

Opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej

Opracowanie tematyki i harmonogramu spotkań z rodzicami;

Opracowanie informacji dla rodziców,

Włączenie zagadnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innym zagrożeniom do tematyki gazetek ściennych oraz  gazetki szkolnej „Gawroszek”;

Zamieszczanie informacji oraz wskazywanie źródeł informacji na temat profilaktyki uzależnień  za pośrednictwem szkolnej strony internetowej.

Dyrektor,  opiekun SU, opiekun, administrator strony internetowej

Wywiad, rozmowa z przedstawicielami Rady Rodziców,

3

Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Opracowanie i realizacja zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktyki oraz w planach pracy wychowawcy klasy;

Opracowanie i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;

 

Dyrektor, członkowie pedagogicznej i rady rodziców

Ankieta, wywiad

4

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje.

 

Opracowanie procedur postępowania w szczególnych sytuacjach i zdarzeniach wskazujących na zagrożenie uzależnieniem lub użycie środków uzależniających.

Zaznajamianie pracowników z procedurami na spotkaniach z dyrektorem i zebraniach rady pedagogicznej oraz  systematyczne przypominanie procedur;

Dyrektor, lider WDN, zespół wychowawców

Rozmowa, obserwacja,

5

Współpraca z rodzicami w zakresie podejmowanych działań wychowawczych, zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych

 

Prowadzenie działalności informacyjnej obejmującej upowszechnianie wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły informacji na temat szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia uczniów;

Udostępnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki zapobiegania narkomanii,

Opracowywanie i aktualizowanie wspólnie z Radą Rodziców Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,

Dyrektor, psycholog,  bibliotekarz,

Członkowie rady rodziców,

Ankieta, wywiad

6

Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i zajęciach umożliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych

 

 

Organizowanie zajęć UKS,

Realizacja programów:” Już pływam”, Realizacja projektów unijnych: Dzieci Przyszłości, Radosna Szkoła;

Organizowanie rajdów szkolnych, wycieczek, spotkanie rodzin;

Wskazywanie właściwych wzorców, godnych do naśladowania (np. spotkania z absolwentami, którzy odnieśli sukces

Dyrektor,

Koordynator ds. bezpieczeństwa, wychowawcy klas,

Nauczyciele przedmiotów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego

Obserwacja, ankieta, rozmowa, analiza dokumentacji

7

Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia

Diagnoza sytuacji wychowawczej, rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz zagrożeń poprzez rozmowy z uczniami, ankiety, obserwacja przejawów ryzykownych zachowań uczniów;

Modyfikacja planów wychowawczych w zależności od pojawiających się problemów wychowawczych;

Organizowanie dla uczniów spotkań i warsztatów z psychologiem (psycholog z OPS na temat profilaktyki uzależnień, cyklicznych spotkań z policjantem odnośnie cyber-przemocy. Organizowanie spotkań z kuratorem zawodowym ds. nieletnich na temat zachowania dzieci i młodzieży, czynów karalnych.

Koordynator ds. bezpieczeństwa, Nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog,

Policjant, kurator

Obserwacja, diagnoza, rozmowy, ankiety, analiza dokumentacji

8

Edukacja rówieśnicza

Działalność samorządu uczniowskiego – organizowanie akcji charytatywnych (zbiórki, sprzedaż kalendarzy itp.), inicjatywa uczniów w organizowaniu działań SU;

praca w aktywie bibliotecznym, CARITAS, zespole redakcyjnym gazetki „Gawroszek”,

współzawodnictwo sportowe;

Tematyka godzin z wychowawcą, np. prezentacje zainteresowań, wspólne przygotowywanie imprez szkolnych,

 

Dyrektor, opiekun SU, opiekun Caritas, opiekunowie kół zainteresowań,

wychowawcy klas,

 

Obserwacja, wywiad

9

Sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji

Udział w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych,  mających miejsce na terenie szkoły ( np. podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy);

 Informowanie dyrektora szkoły lub nauczycieli o każdym niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły;

Zawiadamianie lekarza lub pielęgniarki szkolnej o sytuacjach i zdarzeniach kryzysowych na terenie szkoły, gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń jest pod wpływem środków odurzających

Dyrektor,

Koordynator ds. bezpieczeństwa, pracownicy obsługi, nauczyciele

Policjant, lekarz, pielęgniarka

Obserwacja, rozmowa

10

Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności z organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

Współpraca z ośrodkiem zdrowia i pielęgniarką szkolną, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorem sądowym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami prowadzącymi szkolenia: MOPITU, SOIK

Dyrektor, ,

Koordynator ds. bezpieczeństwa wychowawcy klas,

Rozmowa, wywiad,

11

Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności psychospołeczne

Kierowanie ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznych, indywidualne konsultacje z pedagogiem,

Spotkania z psychologiem - zajęcia z profilaktyki uzależnień, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia integrujące zespoły klasowe;

Inicjowanie różnych formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

Organizowanie zajęć specjalistycznych (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne)

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, psycholog, logopeda

Diagnoza, ankieta

12

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem

Szkolenia rady pedagogicznej, udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i konferencjach  z zakresu przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom;

Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń nauczycieli, praca zespołu wychowawczego, współpraca z koordynatorami ds. bezpieczeństwa;

Zaopatrywanie biblioteki szkolnej w materiały z tego zakresu (książki, broszury, filmy);

Dyrektor,

lider WDN, koordynator ds. bezpieczeństwa, bibliotekarz, nauczyciele

Rozmowa, ankieta

13

Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych

Analiza przeprowadzonych działań, ocena efektów i formułowanie wniosków przez zespół wychowawczy, prezentowanie efektów działań wychowawczych na zebraniach rady pedagogicznej, spotkaniach z radą rodziców

 

Dyrektor,

zespół wychowawców Koordynator ds. bezpieczeństwa,

 

Analiza dokumentacji, obserwacja

 

Sposoby realizacji strategii
 
Działania wychowawcze:
 1. Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem;
 2. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem;
 3. Rozmowa wychowawcy z rodzicami;
 4. Upomnienie wychowawcy klasy;
 5. Rozmowa ucznia z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły;
 6. Nagana dyrektora szkoły;
 7. Utrata przywilejów uczniowskich;
 8. Zakaz udziału w imprezach klasowych i szkolnych;
 9. Zakaz pełnienia funkcji w klasie, w szkole;
 10. Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 11. Przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
 
Działania zapobiegawcze:
 1. Pogadanki na godzinach wychowawczych;
 2. Prelekcje psychologa;
 3. Prelekcje pielęgniarki szkolnej;
 4. Organizowanie spotkań ze specjalistami (policja, lekarz);
 5. Rozmowy indywidualne;
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 7. Edukacja prozdrowotna, promocja zdrowego trybu życia;
 8. Rozwijanie aktywności szkolnej, pozaszkolnej, sprawności fizycznej;
 9. Organizowanie scenek tematycznych;
 10. Filmy edukacyjne;
 11. Współpraca z rodzicami;
 12. Współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 
Działania interwencyjne:
 1. Zakaz posiadania na terenie szkoły papierosów, alkoholu i narkotyków;
 2. Zakaz rozprowadzania na terenie szkoły papierosów, alkoholu i narkotyków;
 3. Uczniowie, którzy sięgają po używki będą ponosić konsekwencje określone w Statucie Szkoły;
 4. Uczniowie eksperymentujący ze środkami uzależniającymi będą mieli obowiązek uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach psychoedukacyjnych w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 5. W sytuacjach kryzysowych szkoła będzie podejmować interwencję skierowaną na pomoc uczniowi i rodzinie;
 6. Decyzje o podjęciu stosownych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły w konsultacji z wychowawcą ucznia.
 
 
Zadania osób wspierających realizację strategii
 
 Dyrektor szkoły:
§ Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły.
§ Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych.
§  Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach   wynikających z realizacji strategii.
§  Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
 
Nauczyciele i wychowawcy klas:
 • Realizują zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczym, Programie Profilaktyki oraz w planach pracy wychowawcy klasy.
 • Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań.
 • Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia.
 • Uczestniczą w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.
 • Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.
 • Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy.
 • Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z, psychologiem szkolnym, szkolną pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych i edukacji prozdrowotnej.
Psycholog szkolny ( z uwagi na brak etatu szkoła korzysta z pomocy psychologa zatrudnionego w Gminie Łososina Dolna):
 • Zapewnia pomoc psychologiczną młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne na terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i porady psychologiczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
 • Dokonuje diagnozy psychologicznej uczniów po stwierdzeniu zasadności badań.
 • Prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia integrujące zespoły klasowe.
 • Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące minimalizowania skutków zachowań ryzykownych młodzieży.
 • Wspiera wychowawców klas i nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 • Inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 • Współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w sytuacjach wymagających minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych.
  Pielęgniarka szkolna:
 • Udziela porad w zakresie zdrowego stylu życia. Przygotowuje i przeprowadza prelekcje dla uczniów.
 • Powiadamia dyrektora szkoły o każdej sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.
 • Współpracuje z psychologiem szkolnym oraz z wychowawcami w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzenia, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.
 Pracownicy obsługi szkoły:
 • Biorą udział w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły (podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy);
 • Informują dyrektora szkoły lub nauczycieli o każdym niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły.
 
PROCEDURY DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

 

Lp.

Sytuacja kryzysowa

 

Działania interwencyjne pracowników szkoły

1.

Nauczyciel uzyskał informację, iż uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

§   nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,

§   wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły,

§   wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i w obecności  dyrektora przekazuje im uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności; w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; jednocześnie informuje o dalszych działaniach szkoły w przypadku niezastosowania się do zaleceń – powiadomienie Sądu. Z podjętych czynności i ustaleń sporządza dokładną notatkę.

§   w toku interwencji profilaktycznej wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,

§   jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję (specjalistę ds. nieletnich),

§   podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzystała dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji);

2.

Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

§  nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,

§  nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie i życie, przekazuje pod opiekę innego nauczyciela.

§  Nauczyciel wzywa pogotowie w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pierwszej pomocy medycznej,

§  wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,

§  jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka ze szkoły, o pozostaniu ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszowi Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

§  dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób,

§  w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o fakcie umieszczenia ucznia Policja zawiadamia  rodziców (prawnych opiekunów) oraz Sąd Rodzinny i Nieletnich,

§  jeżeli powtarzają się przypadki, że uczeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających znajduje się na terenie szkoły, świadczy to o jego demoralizacji. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Policji (specjalisty ds. nieletnich);

 

3.

Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk.

§  nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

§  nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły,

§  dyrektor szkoły wzywa Policję,

§  po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące zdarzenia;

 

4.

Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

§  nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją,

§  nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji,

§  nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

§  w przypadku, gdy uczeń – pomimo polecenia – odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,

§  jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją wezwanym funkcjonariuszom Policji,

§  wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę substancję,

§  nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami;

§  Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzanie ich do obrotu, udzielanie innej osobie i nakłanianie do użycia, ich wytwarzanie i przetwarzanie.

§  Każde z opisywanych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

§  Uczeń, który dopuszcza się powyższych czynów po ukończeniu 17 lat popełnia przestępstwo i odpowiada zgodnie z kodeksem postępowania karnego.

§  W przypadku zaistnienia jednego z powyższych przestępstw na terenie szkoły należy wezwać Policję.

5.

Nauczyciel stwierdził, że uczeń popełnił czyn karalny lub przestępstwo.

§  nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,

§  ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, a w przypadku kradzieży podejmuje próbę odzyskania utraconego mienia,

§  przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę,

§  powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia – sprawcy,

§  niezwłocznie powiadamia Policję,

§  zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa
i przekazuje je Policji,

§  sporządza notatkę ze zdarzenia;

§  W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył
17 lat należy zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, Prokuraturę lub Policję.

 

6.

Nauczyciel stwierdził, że uczeń stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa.

§  nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie pielęgniarki, wezwanie pogotowia, w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń,

§  niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,

§  powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

§  wzywa Policję, w celu profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa,

§  ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia;

 

7.

Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję lub przedmioty, które ocenia jako niebezpieczne (np. broń, materiały wybuchowe, nieznane substancje).

§  nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły,

§  nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,

§  nauczyciel uniemożliwia dostęp do tych rzeczy osobom postronnym,

§  dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję (tel. 997 lub 112);

8.

Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej przez ucznia.

 

§  Nauczyciel bądź inny pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.

§  Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniająca z uczniem i zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.

§  Wychowawca natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców sprawcy i poszkodowanego oraz odnotowuje ten fakt w zeszycie kontaktów z rodzicami.

§  Wychowawca wpisuje sprawcy uwagę do klasowego zeszytu spostrzeżeń i udziela mu upomnienia nakazując zaprzestania stosowania przemocy.

§  W przypadku powtarzania się przemocy ze strony ucznia, rodzice są zobowiązani do zdiagnozowania przyczyn zaburzeń zachowania i objęcia dziecka specjalistyczną opieką terapeutyczną.

§  Jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców, a uczeń nadal stosuje przemoc, wychowawca informuje dyrektora, który zgłasza ten fakt na Policji lub powiadamia Sąd Rodzinny.

 

9.

Postępowanie w przypadku niewłaściwego realizowania obowiązku szkolnego.

§  Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkole.

§  Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych.

§  Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki frekwencji tygodniowej i miesięcznej.

§  Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają jedynie: choroba, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe.

§  O przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice/prawni opiekunowie powinni poinformować  wychowawcę osobiście, telefoniczne lub pisemnie. Mogą również przekazać informacje do dyrektora  szkoły.

§  Po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie lub zwolnienie lekarskie.

§  W przypadku nieobecności ucznia trwającej 7 dni i braku jej zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ustalenia przyczyn nieobecności /kontakt telefoniczny lub e-mail/.

§  W razie braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wychowawca wysyła rodzicom pisemne wezwanie do szkoły z podaniem konkretnego terminu spotkania, celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia. W przypadku zgłoszenia się rodziców, przypomina zasady realizacji obowiązku szkolnego i konsekwencje oraz sporządza ze spotkania notatkę. O podjętych działaniach informuje dyrektora szkoły.

§  W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % należy podjąć następujące działania:

 

1)    Dyrektor szkoły wysyła do rodziców/prawnych opiekunów ucznia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru upomnienie zawierające informację, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczonym terminem oraz informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

2)    W przypadku braku kontaktu ze szkołą ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o pomoc i interwencję do instytucji wspomagających pracę szkoły (Policja – dzielnicowy, OPS, kurator, nieletnich).

3)    W przypadku dalszego nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, dyrektor szkoły kieruję pismo do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinna ucznia.

4)    Jeśli po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

10.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wagarów.

                                 

 

§  W sytuacji gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wagarów natychmiast kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.

§  Jeśli podejrzenia potwierdziły się, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim rozmowę wychowawczą.  

§  Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności ucznia, nawet w przypadku uzyskania usprawiedliwienia od rodziców.

§  W przypadku powtórzenia się sytuacji, wychowawca udziela uczniowi upomnienia i informuje pedagoga lub psychologa, który przeprowadza z uczniem rozmowę motywującą, spisuje kontrakt lub podejmuje inne środki oddziaływania wychowawczego. Włącza do współpracy rodziców ucznia.

§  Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami informuje o grożących konsekwencjach i udziela uczniowi upomnienia.

§  Jeśli uczeń nadal wagaruje dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział Rodzinny i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.

 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, zapobiegawczych prozdrowotnych oraz interwencyjnych
 
 • Włączanie rodziców do akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy styl życia.
 • Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów niezgodnych z prawem prowadzone przez specjalistów  z zakresu profilaktyki, psychoterapeutów, funkcjonariuszy Policji.
 • Spotkania z rodzicami wychowawców, przedstawianie diagnozy problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualne wskazówki, porady.
 • Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związaniem  z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie stosownych działań.

 
Metody współpracy szkoły z policją

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy jest dyrektor szkoły oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.
 
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
 • stałą współpracę i wymianę doświadczeń dyrektora szkoły, w zakresie profilaktyki zagrożeń,
 • spotkania dyrektora szkoły, nauczycieli ze specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem funkcjonariuszy policji m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży,
 • udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
 • wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 
Gdzie szukać pomocy
 
997 – Policja, Komisariat Policji w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy  18 4449041
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
112 – ogólny telefon alarmowy
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 18 4731408
Nowy Sącz ul Waryńskiego 1
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 18 4425621
Nowy Sącz A. Wolności 49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej – 18 4448028
Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich  w Nowym Sączu – 18 5317295
 Nowy Sącz ul. Mickiewicza 1
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łososinie Dolnej – 18 4448028
 
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 18 4490730
Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 18 4438251
Nowy Sącz ul. Kilińskiego
MOPITU /Małopolski Ośrodek Profilaktyki i terapii Uzależnień– Nowy Sącz ul. Waryńskiego 1 – tel. (18) 440 71 31,